قشنگترین نگاهم رابرایت کنار گذاشتم تابدانی همیشه انتظار دیدنت رادارم
 
 
Love....
نظرات

مــَـنــ اَگـــَـر دَر آسـِــمـــــــــآنــِــ قـــَــلـبـَـتــــ ســِــتـــآرِهــ ایــــ نـــَــــبــآشــَــمـــ ...

اَبـــــــر هــَــمـــ نــِــمـــیــشـــَـوَمـــ تــــآ جـــِــلــُـویـــِــ دِرَخـــشــِــشـــِــ ســِـــتـــآرهـــ هـــآیــــ دیـــگـــَـر رآ نــَـگــیـرَمـــ ...!

آســِـمـآنــَـتــــ پـُـــر سـِـتـآرِهـــ ...! تـــَـنــهـــــــــــآیــــَــمـــ …

اَمـــــــــــآ دِلــــتــَـنــگــــ آغـــوشــیـــ نــــیــســتـــَــمـــ …

خــَـسـتـــِــهـــ اَمــــ …

وَلــــیـــ بــــهـــ تـــِــکـیـــِـهــــ گـــــــآهـ نــِـمـیـــ اَنـــدیـشـــَـمـــ …

چــَــشــمــــ هـــــــــــــایــــَــمـــ تــــــَــــر هــَــســـتـــَــنــــد و قـــِـــرمـــِـــــز

وَلـــــــیـــ رآزیــــ نــــَـــدآرَمـــ …

چـــــونـــ مـــُــدَتــهــآســـتـــ دیـگـــَــر کـــَـســـیـــــ رآ “خـــِــیـلــیـــ” دوسـتــــ نــــَــدآرَمـــ …

فـــَــقـــَــطـــ خــــِــیــلـــــیــــ هــــــــــآ رآ دوســتـــ دآرمـــ


۱۳٩٢/۱۱/۱۸ ساعت : ٦:٢٠ ‎ب.ظ | نویسنده : MOHAMMADREZA
آخرین مطالب
درباره ما
لینک دوستان
صفحات
دیگر موارد
 
Reputation ManagementSubmit Express