اغوش....

♂دیوانـ ـ ــه کسـ ـ ــی اسـ ـت♥
♂که معشـ ـ ــوق را♥
♂در مجـ ـ ــاورت♥
♂آغـ ـ ــــوش دیگـ ـ ــری♥
♂ببینـ ـ ــد و بـ ـ ــاز برایـ ـش♥
♂بنویسـ ـ ــد !♥
♂مـ ـن اگـ ـر♥
♂دیوانـ‌ ـ ــه نبـ ـ ــودم ،♥
♂اینجـ ـ ــا نبـ ـ ــودم !♥
♂میـ ـان ایـ ـن همـ ـ ـه♥
♂دل سـ ـ ــنگ ...♥
♂مثـ ـ ــل تـ ـ ــو ...!♥

/ 0 نظر / 15 بازدید