سهم من از دنیا
نداشتن است . . .
تنها قدم زدن . . .
و فکر کردن به کسی که هیچ وقت نبود . . . !pic8417 akz.ir 4 متن های گریه آور برای قلب شکسته

/ 1 نظر / 8 بازدید
پروانه

شعرهایم را میخوانی ومیگویی روان پریش شده ام.پیچیده است قبول اما من فقط چشمهای تورا مینویسم توساده تر نگاه کن