زمانی......

درســت زمانی که ســرت جــای دیگری گــرم است


 

دل مـــن همینــــجا یـــــــــخ میـــــزنــد !


 

چه فاصــله زیــادی است از سـر تـو تا دل مــن .

 

/ 0 نظر / 5 بازدید