امده ام...

اینجــ ــا آمــدم تـا به حـرمـت تمـامـ روزهـای سـ ـرد زمستـان کــه عـ ـشقمــ ـان داغ بود بنویسمــ

عـشقـی که تــو باعـثـــ وجـ ـود آمـدنــشـ شــدیــ ــ و خـودتـــ همــ باعثــ تمـامــ شدنشـ .

عشـقی که سادگـ ــی و محبتـ من بود ولـی تو خودتــ نــخـواسـتی من پیشتـ عاشـقانه بمانمـ .

چقــ ـدر اشکـ ــ ریختمــ .

چقـ ــدر ضــجــه زدمــ .

چقــ ــدر صدایتـ کردمـــ .

چقـ ــدر التمــاســـت کردمـــ .

چقـ ـــدر خــودمـ ــ را کـ ـوچــکــــ کردمــ تا تو بــ ــزرگـــ شوی و ..حـــــــالا

هـیــچــ از تو نمیــ خــواهــمــــ

بگـــــذار در تنهایی خودمــ بسوزمـــ.

بـگــذار بدانمــ در این دنیا هیچکس به داد دل من نمیرســـد

بگـــذار بدانم یک روزی عاشـق بودمـــ

بگــــذار عشق در وجودم خاموش شود

نـــــه اینکه بـــمـــیـــــــــــرد

بگـــــذار اولیــ ـن و آخریـــ ــن......زندگــــــی من باشـــــی

/ 0 نظر / 4 بازدید