پدر

موضوع انشاء : خوشبختی !

___________ به نام خدا ___________

خوشبختــــــــی یعنــــی قلب پدرت بتــــپد ...!

___________ پایاטּ _______________
تصاویر عاطفی و زیبا از احساس پدر و فرزند

/ 0 نظر / 3 بازدید